KONKORDATO NEDİR VE ŞARTLARI NELERDİR ?

Giriş

İcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı genişletilmiştir.

İflas ertelemede yargılama ve uygulama süresinin uzunluğu, iflas erteleme sürecindeki şirketlerin mahkeme tarafından tam olarak  denetlenememesi ve alacaklıların işleyişe  müdahale edememeleri, bir çok  sorun meydana getirmekteydi.

Bu olumsuzluklar nedeniyle, iflas erteleme sistemini kaldırılarak, yargılama sürecinin ve süresinin belli olduğu ve  alacaklıların daha çok söz sahibi olabileceği ve borçlunun daha iyi denetlenmesini sağlayacak bir konkordato sistemi düzenlemiştir.

 KONKORDATO NEDİR ?

Konkordato; bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi (rehinli veya imtiyazlı olmayan) borçlarını, bu teklifi doğrultusunda ödeyebilmesidir. Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin olması  ve rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde, rehinli borçlarda bu kapsama dahil olur.

Bundan da anlaşılacağı üzere, konkordato teklifinin alacaklıları bağlayıcı hale gelebilmesi için, alacaklıların belirli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve ayrıca mahkeme tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Konkordato herkesin yararlanabileceği bir kurum değildir. Öncelikle talep edecek kişinin sıfatı alacaklı ya da borçlu olmalıdır. Daha sonra bu taraflar belirlenen şartları yerine getirmelidir. Yani belirli şartları sağlamak şartıyla borçlular ve alacaklılar konkordato talebinde bulunabilir.

Konkordato talep edebileceklerden birisi borçlu olan taraftır. Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyenler veya borçlarının vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesi bulunanlar konkordato talep edebilir. Bu sayede borçlu iflastan kurtulmak ister.

Konkordato talep edebilecek bir diğer grup ise alacaklılardır. Eğer borçlu iflasa tabi ise ve alacaklı iflas talep etme hakkına sahipse konkordato da talep edebilir. Yani iflasa tabi olmayan borçlu için alacaklı tarafından konkordato talep edilemez. Ayrıca iflas talep etme hakkı olmayan alacaklı da konkordato talep edemez.

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Konkordato talebi, talep etme hakkı olan kişiler tarafından mahkemeye iletilir. Borçlu iflasa tabi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabi değil ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato talep edilir. Mahkeme yapacağı incelemenin ardından konkordato talebini reddeder ya da kabul eder. Kabul halinde konkordato için öngörülen süreç başlar. Konkordato talebinin doğru şekilde yapılması sürecin hızlı şekilde ilerlemesi için önemlidir. Bu nedenle bir avukatla çalışmak sürecin eksiksiz ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Konkordato Talebi İçin Gerekli Belgeler

Mahkemeden konkordato talep ederken bazı belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Konkordato talebi için gerekli belgeler kanunda şu şekilde belirtilmiştir;

Konkordato ön projesi: Borçların ne zaman, nasıl ve ne şekilde ödeneceğini, gerekli kaynakların nasıl sağlanacağını gösteren projeye konkordato ön projesi denir.

Borçlunun mali durumunu gösteren belgeler: Bilanço, gelir-gider tablosu, alacak ve borçların belirtildiği belgeler ve malvarlıklarını gösterecek her türlü belge konkordato talebi için mahkemeye sunulmalıdır.

Alacak listesi: Alacaklıların kim olduğunu, alacakların ne kadar olduğunu ve alacaklıların hangi imtiyazlara sahip olduğunu gösteren listedir.

Proje ile malvarlığı karşılaştırma tablosu: Mahkemeye sunulacak olan konkordato ön projesine göre alacaklıların ne kadar elde edebilecekleri ile iflas durumunda ne kadar elde edebileceklerini karşılaştıran tablodur.

Finansal analiz raporları: Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan konkordato ön projesinin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteren finansal analiz raporları da konkordato talebiyle birlikte sunulmalıdır.

Konkordato Projesi

Konkordato talep eden borçlu şirket mahkemeye bir konkordato ön projesi sunmalıdır. Konkordato projesi, borçlunun borçlarını hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceğini, borçları ödemesi için kaynağı nasıl sağlayacağını gösteren plandır. Konkordato talebinin kabulü halinde konkordato planı yerine getirilmeye çalışılır. Konkordato projesinin hazırlanmasında bu alanda deneyimli olan hukuk ofislerinden danışmanlık hizmeti alınması önemlidir. Bu konuda büromuz avukatlarından yardım alabilirsiniz.

KONKORDATO MÜHLETİ: 

Kanun, konkordatonun talep edilmesinden, tasdikine kadar geçecek yargılama sürecinde borçlunun mal varlığını korumaya ve borçluyu denetim altına almaya yönelik bir karar verilmesini öngörmektedir. Konkordato talebi üzerine mahkeme, gerekli belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde hemen geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının korunması için gerekli gördüğü tedbirleri alacaktır. Mahkemenin bu hususta takdir yekisi yoktur, geçici mühleti vermek zorundadır. 

Kanunda, “mühlet verilmesi” olarak adlandırılan bu karar üzerine, konkordato talep eden borçlu aleyhine, haciz yoluyla icra takibi yapılamaz, başlatılan haciz takipleri durur, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir fakat rehinli mallarının satışı yapılamaz, borçlu aleyhine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanmaz. Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve taşınırlarını devredemez.

Kanun, geçici mühlet ve kesin mühlet ayrımı getirmiş ancak, etkileri bakımından aralarında fark bulunmamaktadır, her ikisi de  aynı neticeleri doğurur. Geçici mühletin amacı, kesin mühlet verilmesi için gerekli inceleme, değerlendirme ve duruşma yapılıncaya kadar geçecek sürede borçlunun mal varlığını korumaktır. Mühletin etkileri konkordato bağlayıcı hale gelinceye kadar devam eder.

Konkordatoda Geçici Mühlet

Mahkeme konkordato talebin ardından gerekli belgelerin tam olarak sunulduğuna karar verirse borçlu için  geçici mühlet kararı verir. Geçici mühlet süresi kural olarak 3 aydır. 3 ay dolmadan önce gerekçesi gösterilerek borçlu ya da geçici komiser geçici mühletin uzatılmasını talep edebilir. Bu talep üzerine geçici mühlet en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Geçici komiser, konkordatonun başarılı olup olmayacağını incelemesi için mahkeme tarafından görevlendirilen kişidir.

Geçici mühlet kararı kanunda belirtilen yerlerde ilan edilir. Bu ilanda alacaklıların 7 gün içerisinde mühlet verilmemesi gerektiğine yönelik itirazlarını yapabilecekleri de yazılır. İtirazlar incelenerek haklı görülürse konkordato talebi reddedilebilir. Geçici mühlet süresi içerisinde konkordatoyla hedeflenen sonuçlara ulaşılırsa, komiser bunu mahkemeye iletir ve konkordato talebi reddedilir.

KESİN MÜHLETİN VERİLMESİ (İİK m. 289)

Mahkeme, geçici mühlet içinde duruşma açarak, borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı ve gerekli görürse geçici komiseri davet eder. Mahkeme dosyaya sunulan belgeleri, geçici komiserin raporunu ve itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de inceleyerek konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde  borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Bu süreç geçici mühlet içinde tamamlanacaktır. Yani kesin mühlet kararı, geçici mühlet süresi içinde verilir.

Kesin mühlet kararı ile  birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme gereği görmezse geçici komiserin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

Ayrıca mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla bir alacaklılar kurulu oluşturulabilecektir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir.

Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanarak hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alacaktır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlayacaktır.

Kesin mühlet, komiserin veya borçlunun talebi üzerine, komiser ve varsa alacaklılar kurulunun görüşü alınarak mahkeme tarafından 6 aya kadar uzatılabilir. Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar, ilan edilecek ve ilgili yerlere bildirilecektir.

Konkordatoda Alacaklılar Kurulu

Mahkeme, kesin mühlet kararı verirken gerekli görürse alacaklılar kurulu oluşturulmasına da karar verebilir. Alacaklılar kurulu, en fazla 7 alacaklı üyeden oluşan ve farklı alacak çeşitlerine sahip alacaklıların mağdur olmaması için kurulan bir kurumdur. Alacaklılar kurulu her ay en az bir kez toplantı yapmalıdır. Bu toplantıda oy çokluğu ile karar alınır.

Alacaklılar kurulu komisere ve mahkemeye tavsiyelerde bulunabilir. Gerekli olduğunu düşünüldüğü takdirde alacaklılar kurulu mahkemeden komiserin görevden alınmasını ve yenisinin görevlendirilmesini talep edebilir.

Konkordatoda Alacaklılar Toplantısı

Kesin mühletin sona ermesiyle birlikte konkordato komiseri alacaklılara, alacaklarını bildirmeleri gerektiğini belirten bir ilan yayınlar. Bu ilan üzerine alacaklarını bildirmeyen alacaklılar konkordato projesini görüşmelerine katılamaz. Bu çağrının ardından konkordato komiseri bu kez öne sürülen alacaklar hakkında açıklama yapması için borçluya başvurur. Alacak iddiası, borçlunun açıklaması ve belge ile defterlerin incelenmesi sonrasında komiser alacaklar hakkında rapor hazırlar. 

Tüm bunlardan sonra konkordato komiseri alacaklıları konkordato projesini görüşmek üzere alacaklılar toplantısı yapmaya davet eder. Alacaklılar toplantıdan önce konkordato projesiyle ilgili tüm belgeleri inceleyebilir. Alacaklılar toplantısı komiserin başkanlığında gerçekleştirilir. Borçlu da açıklamalarda bulunabilmek için toplantıda bulunmalıdır. Konkordato projesinin kabul edilmesi için kaybedilmiş olan alacaklıların ¼’ünden ve alacaklarının ⅔’ünden ya da kaybedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısından fazla alacaklının onayı gerekir. Konkordato projesinden etkilenmeyecek alacaklılar, alacaklılar toplantısında oy kullanamaz.

Mahkemenin Konkordatoyu Onaylaması

Alacaklılar toplantısında kabul edilen konkordato projesinin mahkeme tarafından onaylanması için gereken şartlar kanunda şu şekilde sayılmıştır;

Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.

Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).

Konkordato projesinin öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.

İmtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması.

Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordatonun Sonuçları

Mahkemenin konkordato projesini onaylamasıyla konkordatonun sonuçları doğmaya başlar. Konkordatonun sonuçlarından birisi, borçlu tarafından konkordato projesinden belirtilenden yüksek miktarda yapılan vaatlerin geçersiz olacağıdır. Konkordatonun sonuçlarından bir diğeri de geçici mühlet kararından önce konulan ve paraya çevrilmemiş olan hacizlerin ortadan kalkmasıdır.

Konkordato Süresi

Konkordato süresi geçici mühlet için 3 aydır fakat gerekli şartlar sağlandığında 2 ay daha uzatılabilir. Kesin mühlette konkordato süresi 1 yıldır ve gerekli görüldüğünde 6 ay daha uzatılabilir. Bunun dışında konkordatonun süresi konkordato planında belirlenir.

KONKORDATONUN FESHİ :

1-) Konkordatonun Kısmen Feshi  (İİK m. 308/e) : 

Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı, konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek olup, istinaf sonucunda bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

2-)  Konkordatonun Tamamen Feshi  (İİK m. 308/f) :

Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir. Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum ilan edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme, konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Bu durumda, borçlunun iflâsa tabi borçlulardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

KONKORDATO KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI:

İcra ve İflas Kanunu’nun 287. Maddesi gereğince, geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Aynı  Kanunun 293. Maddesi gereğince, kesin mühlet talebinin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, hakkında iflas kararı verilmeyen borçlunun konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin kararı kesindir. Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak mühlet kararı verildiği hallerde dosya, komiserin görevlendirilmesi de dahil olmak üzere müteakip işlemlerin yürütülmesi için ilk derece mahkemesine gönderilir.

Mahkemenin veya bölge adliye mahkemesinin konkordato talebinin reddiyle birlikte borçlunun iflasına da karar verdiği hallerde, iflas kararına ilişkin kanun yollarına başvurma hükmü uygulanabilecektir.

Ayrıca, aynı  Kanunun 308/a maddesi gereğince, konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

KONKORDATO KAPSAMINDA HARÇ VE VERGİ İSTİSNALARI (İİK m. 308/g) :  

Tasdik edilen konkordato projesi ile; yapılacak işlemlerin Harçlar Kanununa tabi  harçlardan; yine  düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden, alacaklılar tarafından  tahsil edilecek tutarlar, Gider Vergileri Kanunu gereği  banka ve sigorta muameleleri vergisinden, borçluya kullandırılacak olan kredilerin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan, istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu  hükümler sadece konkordato projesinde belirtilen işlemler bakımından borçlu ile projedeki alacaklılara özgü olarak uygulanır. Konkordato projesine göre borçları yeni bir ödeme planına bağlanan borçlulara ait olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, geçici mühlet kararının verildiği tarihten konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe kadar işlemez.

Alacaklılara ödeme anında alınan harçlar düşürülmüştür. Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 2,27)  ve yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 1,13) oranında harç alınacaktır.

KOMİSERİN  GÖREVLERİ 

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.

b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek veya bizzat yönetmek.

c) Mahkemeye ara raporlar sunmak olarak belirtilebilir.

d) Alacaklılar kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek.

e) Talep eden alacaklılara borçlunun durumu ve konkordatonun hakkında bilgi vermek.

ALACAKLILAR KURULUNUN HAKLARI:

a) Komiserin faaliyetlerine nezaret etmek.

b) Komisere tavsiyelerde bulunmak.

c) Faaliyetlerini yeterli bulmadığı komiserin değiştirilmesini, mahkemeden istemek.

d) Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirmek.

KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR YÖNÜNDEN ETKİLERİ (İİK m.308/h) 

İİK’una  “Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması”  başlığıyla yeni bir bölüm eklenmiş olup, rehinli alacaklılarla müzakere şartları aşağıdaki şekilde yeniden hüküm altına alınmıştır.

Adi konkordatoda borçlu, ön projede belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını isteyecektir. Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları borçlunun anapara indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat çıkartarak davet eder.

Müzakerede ve müzakereyi takip eden yedi günlük katılma süresi içinde rehinli alacaklıların, alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunluğu ile bir anlaşma hasıl olursa, komiser, imzalanan anlaşmaları tutanağa bağlar ve  rehinli alacaklılarla anlaşma yapıldığını mahkemeye vereceği gerekçeli raporunda ayrı ve bağımsız bir başlık altında belirtecektir.

Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi halinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur. Bu husus ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılara borçlu tarafından yapılacak ödemelere ilişkin plan, komiser tarafından tutanağa geçirilecek ve komiserin mahkemeye tevdii edeceği  gerekçeli raporuna da işlenecektir.

Rehinli alacaklılarla bir anlaşmaya varılamamışsa, bu husus da komiserin gerekçeli raporunda işlenir. Mahkeme, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları, üçte iki oranına ulaşılıp ulaşılmadığı ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılar varsa bunlara uygulanacak ödeme planının şartlara uyup uymadığını  kontrol ettikten sonra anlaşmaları ve ödeme planını, konkordatonun tasdikine ilişkin kararına dahil eder. 

Ancak, alacaklılar toplantısında borçlunun konkordato projesinin kabul edilmez ise, bu madde uyarınca anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş bulundukları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli hâle gelmez. 

Yapılan anlaşmaya uygun olarak kendisine karşı ifada bulunulmayan her rehinli alacaklı tasdik kararını veren mahkemeye başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı feshettirebilir. Ancak bu fesih sonucunda üçte iki oranının altına düşüldüğü takdirde, borçlunun teklifini kabul etmeyip ödeme planına tabi tutulan rehinli alacaklılar bu planla bağlı olmaktan çıkar, borçlu ile anlaşmış olan rehinli alacaklılar ise anlaşmayı sona erdirebilir.

Borçlu, adi konkordato isteminde ayrıca ve açıkca talep etmedikçe,  rehinli alacaklar hakkında 285 ila 309/1 maddeleri uygulanmaz.

İFLASTAN SONRA KONKORDATO (İİK m.309) :

İİK  309. maddesine göre, iflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep ederse veya bu borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflas idaresi, görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir.

Konkordatonun tasdikine kadar olan tüm işler ve  konkordatonun hükümleri burada da geçerli olacaktır. İflastan sonra konkordatoda, komisere ait görevler iflas idaresi tarafından yapılır. Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin mallarının paraya çevrilmesi işlemleri durur ve bu süre altı ayı geçemez. Konkordato hakkında verilen karar iflas idaresine bildirilir.

Konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine iflas idaresi, iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister. İflastan sonra konkordato, iflas tasfiyesi içinde ancak bir defa istenebilir.

Sonuç olarak;

Öncelikle, konkordato ile borçlunun geleceği hakkında bir karar verilmeden önce borçlunun hacizler ile zor durumda kalmasının önüne geçmek, düzgün ve uygulanabilir bir karar ortamının oluşturulması amacıyla, mahkeme tarafından derhal süre verilerek icra takiplerinin durdurulması ve gerekirse sözleşmelerin ifasına mecbur tutulması gibi bir takım zorlayıcı tedbirler vardır. 

Burada borçlunun iktisadi varlığını devam ettirmesi ile alacaklıların haklarının korunması arasında, mahkemece bir denge oluşturacaktır. Özellikle ilk 3 aylık geçici sürenin borçlu tarafından kötüye kullanılmaması sağlanacaktır.

Yeni konkordato müessesesi hem borcunu vadesinde ödeyemeyen hem de vadesinde ödeyememe ihtimali bulunanlar açısından hem de alacaklılar açısından, sağlıklı bir ortamda borcun ödenebilecek şekilde yeniden yapılandırılması ve borçlunun iflas etmeden borcundan kurtulması, alacaklıların ise borçlunun iflasına göre çok daha fazla miktarda alacaklarına kavuşmasını sağlayan bir müessesedir.

Konkordatoda, eskiden iflas ertelemede olduğu gibi borca batak olma durumu yoktur. Bu itibarla borçlarını vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan şirket ve şahısların, önceden yani borç ödeyemez duruma gelmeden, konkordato talep etmek  üzere avukatlarına müracaat etmeleri kendileri açısından en sağlıklı yol olacaktır.