MECLİSTEN CANLI

 “TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ”
KANUNDAKİ YERİNİ ALDI!


7 Mart Pazar günü Resmi Gazete’de “7292 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
(Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3383) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu'na ulaşmak için.)
Getirilen düzenleme ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na “organizasyon ücreti”, “tahsisat", “tasarruf finansman faaliyeti” ve “tasarruf fon havuzu” kavramları getirildi. 
Yine Kanundaki şirket tanımının içerisine “Tasarruf Finansman Şirketleri” de eklendi.
Ayrıca getirilen düzenleme ile “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin” adı “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirildi. 
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler için gerekli ödenmiş sermaye yükümlülüğü asgari 50.000.000 Türk Lirası, tasarruf finansman şirketleri için ise en az 100.000.000 Türk Lira olarak belirlenmiştir.
Bunlarla beraber, ilerleyen dönemlerde değişen ekonomik koşullar, enflasyon vb. etkenler göz önünde bulundurularak yeni kurulacak şirketler için ödenmiş sermaye tutarının belirlenmesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) yetki verilmiştir. 
Getirilen düzenleme ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin ana faaliyet konuları dışında mal ve hizmet, tasarruf finansman sözleşmeleri haricinde ise borç verememeleri düzenlenmiştir. Tasarruf Finansman Şirketleri artık sadece yurt içindeki konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecektir. 

TASARRUF FİNANSMAN FAALİYETİ

Tasarruf Finansman Faaliyeti, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi, olarak tanımlanabilir.

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE FAİZ YASAĞI

Getirilen düzenleme ile tasarruf finansman şirketleri, faizsiz finansman esaslarına göre faaliyet gösterecektir. 
Ayrıca şirketlerin tasarruf fon havuzundaki varlıkları, şirketlerin tasarruf finansman sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır.
Müşterilerin tasarruf finansman sözleşmelerinden kaynaklanan alacakları hariç devir, temlik ve takasa konu edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili de dahil  olmak üzere haczedilemeyecek, üzerine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz konulamayacak ve iflas masasına kaydedilemeyecektir. 

SÖZLEŞME VE YASAYA AYKIRI DAVRANAN ŞİRKETLERE CEZA 

Getirilen düzenleme ile tasarruf finansman sözleşmelerine ve tasarruf finansman faaliyetiyle ilgili yasal düzenlemelere uymayan şirketlere 25 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası öngörülmüştür.
Kanunun BDDK’dan izin almadan finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetlerinde bulunan kişilere verilecek ceza ise iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. 
İzin almadan faaliyette bulunanların bu faaliyetlerini internet ortamında gerçekleştirmeleri halinde ise içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine BDDK karar verebilecek ve karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilecektir. 

SÖZLEŞMEYİ FESHE ENGEL OLMAK VE ZİMMET SUÇUNA HAPİS CEZASI

6362 Sayılı Kanun’un 49/A maddesine eklenen “Tasarrufların çekilmesini eklemek” başlığı ile cayma hakkını kullanan veya sözleşmesini feshetmek isteyen tasarruf finansman müşterilerini engelleyen kişilere altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası verileceği düzenlenmiştir. 
6362 Sayılı Kanun’un 49/B maddesine eklenen “Zimmet” başlığı ile zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına ise altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası getirilmiştir. 
Ayrıca 6362 sayılı Kanun’un 49/B maddesinde yukarıda bahsedilen suçun “zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik” işlenmesi halinde faile verilecek ceza on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. 

ŞİRKETLER 1 AY İÇERİSİNDE FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ'NE BAŞVURMAK ZORUNDA

Kabul edilen Kanun’un 17. maddesine göre 7 Mart 2021 tarihi itibariyle tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 1 ay içerisinde Finansal Kurumlar Birliğine başvuruda bulunması, başvuruda bulunurken durumlarını en geç 6 ay içinde Kanun’a uygun hale getirecekleri ya da müşterilerinin haklarına zarara vermeden tasfiye olacaklarına dair plan sunmaları istenmektedir. 
Yine Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine asgari sermaye tutarlarını 50 milyon TL’ye yükseltmeleri için tanınan 6 aylık süreye ek olarak, BDDK’nın uygun görmesi halinde bir 6 aylık süre daha verilebilecektir. 
Bu süreler içerisinde asgari  sermaye tutarlarını 50 milyon TL’ye yükseltemeyen şirketlerin faaliyet izinleri iptal edilecektir. 

7 Mart Pazar günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7292 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Sağlıklı Günler Dileriz.