UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzaktan çalışmaya geçen iş yerleri için 10 Mart 2021 tarihinde yönetmelik yayımladı.
Yönetmelik ile hangi işler için uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, uzaktan çalışmayı düzenleyen sözleşmenin şekli ve içeriği, uzaktan çalışmaya geçen iş yerleri için işverenlerin yükümlülüğü, çalışma süreleri, verilerin korunması gibi hususları düzenlemekte. 

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 2. maddesine göre yönetmelik yalnız 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca çağrı üzerine çalışan kısmi süreli işçiler ile uzaktan çalışan işçileri ve bunların işverenlerini kapsıyor. 

UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN SÖZLEŞME ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğe göre uzaktan çalışmaya geçen işverenler, işçileri ile uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlendiği bir sözleşme tanzim etmek zorunda. 
Uzaktan çalışma sözleşmesi yazılı şekil şartına tabii. Ayrıca sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması gibi hükümler düzenlenmiş olmalı. 
Ayrıca yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılacağı mekana yönelik düzenlemelerin iş başlamadan önce tamamlanması öngörülmüştür. Uzaktan çalışmaya geçiş ile çalışmaların yapılacağı mekana yönelik birtakım masraflar çıkacaktır. Söz konusu masrafların işveren ile işçi arasında belirlenecek usule göre karşılanması gerekmektedir.

GEREKLİ MALZEME ve İŞ ARAÇLARI İŞVEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK.

Yönetmeliğe göre uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas. 
İş araçlarının işveren tarafından karşılanması halinde, malzeme ve araçların işçiye teslim edildiği tarihteki bedelleri yazılı bir liste halinde işçiye teslim edilecek.
Ayrıca listenin işçi tarafından imzalanmış bir nüshası da işçinin özlük dosyasında saklancak. 

UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ

Yayımlanan yönetmelikte uzaktan çalışma ilişkisine dair ayrıca bir çalışma süresi öngörülmemiş, bu husus mevzuatta belirlenen sınırlamalara uyulmak koşuluyla tarafların anlaşmasına bırakılmıştır.
Böylece hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık uzaktan çalışma süresi yirmi saat olarak kabul edilecektir.
Günlük çalışma süresi kararlaştırılmamışsa, işçinin en az dört saat üst üste çalıştırılması gerekmektedir. Her halde işçi haftalık 30 saati aşmamak kaydıyla haftanın en fazla 6 günü çalıştırılabilecektir. 

İŞVEREN VERİLERİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ

Uzaktan çalışmaya geçen iş yerlerinin, görülen işe dair verilerin korunması, saklanması ve gizliliği gibi konulara ayrıca önem vermesi gerekmektedir. Yönetmelik ile görülen işe dair verilerin korunması, saklanması, paylaşılmasına ilişkin kuralları belirleme yetkisi ve tedbirlerin alınması işverene verilmiştir. 
Korunması gereken verinin tanım ve kapsamı sözleşmede ayrıca belirlenecek, işverence belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uzaktan çalışanların uyması gerekecektir. 

UZAKTAN ÇALIŞMANIN YAPILAMAYACAĞI İŞLER

Yönetmeliğin bir diğer önemli noktası, İş Kanunu’nun 14. maddesinin 7. fıkrasındaki “Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesine istinaden uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işlerin belirlenmiş olmasıdır. 
Yönetmeliğin 13. maddesine göre;
  • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi, bu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riskinin bulunduğu çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.
  • Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yürütülen hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden de uzaktan çalışmaya uygun olmayan işler yine birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecektir. 

UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

Yönetmeliğe göre iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâli hazırda iş yerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecektir.
Uzaktan çalışmaya geçecek iş yerleri için işçiler ile yapılması gereken uzaktan çalışma sözleşmesinin nasıl yapılacağı ve hangi esasları içermesi gerektiği yukarıda belirttiğimiz gibi yönetmelikte düzenlenmiştir.

İŞÇİ UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNABİLECEK 

Yönetmelikle getirilen bir diğer kolaylık işçilerin işverenin talebi olmasa ya da aksi yönde olsa dahi uzaktan çalışma talebinde bulunabilecek olmalarıdır. 
Yönetmeliğin 14. maddesine göre işçinin uzaktan çalışma talebi,
  • Öncelikle yazılı olmalıdır.
  • Talep iş yerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilecek, talebin sonucu en  geç 30 gün içerisinde yine aynı yazılı usul ile işçiye bildirilecektir.
  • Talebin değerlendirilmesinde işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılacaktır.
  • Talebin kabulü halinde işçi ve işveren arasında Yönetmeliğin 5. maddesine göre uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlendiği sözleşmenin yapılması gerekecektir.
  • Ayrıca talebiyle uzaktan çalışmaya geçen işçi tekrar iş yerinde çalışmaya da geçebilecektir. İşçinin iş yerinde çalışma talebi öncelikli olarak değerlendirilecek, işveren tarafından aynı usullerle karara bağlanacak ve işçiye bildirilecektir. 

ZORUNLU UZAKTAN ÇALIŞMA

Son olarak Yönetmeliğin 14/6. maddesi zorlayıcı nedenlerle iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uzaktan çalışmaya geçilebileceğini ve bu halde İŞÇİNİN TALEBİNİN veya ONAYININ ARANMAYACAĞINI belirtmiştir. 
Uzaktan Çalışma Yönetmeliğini okumak için tıklayınız. 
Uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma, iş ve işveren ilişkisi gibi konularda bilgi ve hukuki danışmanlık almak için bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. 

Sağlıklı günler dileriz.